عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 5
دیروز : 7
بازدید کل : 4266
لينكي ثبت نشده است
دانلود كتاب راهنماي حفاطت كاتدي خطوط لوله و سازه هاي فولادي

دانلود كتاب راهنماي حفاطت كاتدي خطوط لوله و سازه هاي فولادي

 

تعداد صفحات : 153

فرمت : WORD

 

2- تعاريف 3

2-1 آند 3

2-1-1 آند كنسولي 3

2-1-2 آند پيوسته 3

2-1-3 آند فدا شونده (آند گالوانيك) 4

2-1-4 مواد پركننده اطراف آند 4

2-1-5 ناحيه آندي 4

2-2 آزمايش واكنش متقابل4

2-3 اتصال هاي الكتريكي 4

2-3-1 اتصال الكتريكي 4

2-3-2 اتصال براي پيوستگي 4

2-3-3 اتصال تخليه5

2-3-4 اتصال اصلاحي 5

2-3-5 اتصال مقاومتي 5

2-3-6 اتصال ايمني 5

2-3-7 مقاومت اتصال 5

2-4 اتصال زمين 5

2-5 قطع اتصال 5

2-5-1 اتصالي عايقي 5

2-5-2 فلنج عايق 5

2-6 اختلاف پتانسيل بين سازه و الكتروليت 6

2-7 الكترود 6

2-8 الكتروليت 6

2-9 الكترودهاي مرجع 6

2-9-1 الكترود مرجع (نيمه پيل) 6

2-9-2 الكترود مرجع جيوه - كلرور جيوه 6

2-9-3 الكترود مرجع مس - سولفات مس 6

2-9-4 الكترود مرجع نقره - كلرور نقره 6

2-9-5 الكترود هيدروژن استاندارد 7

2-9-6 الكترود حساس 7

2-10 الكترو نگاتيو 7

2-11 الكترو پازيتيو 7

2-12 الكترو اسمز 7

2-13 اختلاف ت ماس با هوا7

2-14 بادكردگي (لايه رنگ)7

2-15 باكتري هاي احياكننده سولفات 8

2-16 بستر زمين (بستر آندي) 8

2-17 بي هوازي 8

2-18 پتانسيل اكسيداسيون و احيا 8

2-19 پتانسيل حفاظتي 8

2-20 پتانسيل محرك (سيستم آند فدا شونده)8

2-21 پتانسيل لحظه اي قطع جريان 8

2-22 پوشش حفاظتي9

2-23 پيل الكتريكي 9

2-24 پيل اتصال زمين 9

2-25 پيل قطبي 9

9 (pH) پي - اچ26-3

3-26-1مقدارpH 9

3-26-2اسيد 10

3-26-3باز (قليا) 10

3-26-4خنثي 10

3-27تاول زدگي لايه رنگ 10

3-28تخليه 10

3-28-1تخليه الكتريكي 10

3-28-2تخليه اجباري 10

3-28-3تخليه الكتريكي قطبي ( پولاريزه) 10

3-28-4آزمايش هاي تخليه جريان الكتريكي 11

3-29جدايش كاتدي 11

3-30جريان اعمال شده 11

3-31جريان حفاظتي 11

3-32جريان سرگردان 11

3-33چگالي جريان 11

3-34حفاظت كاتدي 11

3-35خوردگي 12

3-36خوردگي متقابل 12

3-37سازه ها 12

3-37-1سازه حفاظت شده 12

3-37-2سازه حفاظت نشده 12

3-37-3سازه اصلي (اوليه ) 12

3-37-4سازه فرعي ( ثانويه) 12

3-38صابوني شدن 12

3-39ضريب بازدهي 13

3-40طرح حفاظت كاتدي مشترك 13

3-41غلاف عايق الكتريكي 13

3-42غير فعال 13

3-43فلنج عايق 13

3-44قطبي شدن 13

3-45كاتد 133-46 كربناته شدن 13

3-47ماده هادي 14

3-48محصول خوردگي 14

3-49منفذ 14

3-50ناحيه كاتدي 14

3-51نقطه تقاطع ( ظاهري) 14

3-52واكنش (آندي ، كاتدي) 14

3-53واكنش گالوانيك 14

3-54هيدراته شدن (سيمان) 14

3-55يون 14

4- اصول كلي 15

4-1 كليات 15

4-2 رفتار (واكنش ) فلزات مدفون يا مستغرق با محيط اطراف خود، در غياب حفاظت كاتدي 15

4-2-1 طبيعت خوردگي فلزات 15

4-2-2 قطبي شدن 16

4-2-3 تشكيل پيل 17

4-2-4 رويين شدن (غير فعال شدن) 18

4-2-5 واكنش در ناحيه هاي كاتدي 18

4-3 حفاظت كاتدي 20

4-3-1 مباني حفاظت كاتدي 20

4-3-2 ضوابط حفاظت كاتدي 22

5- نكات مورد توجه در اعمال حفاظت كاتدي بيشتر سازه ها 26

5-1 كليات 26

5-2 مباني طراحي 26

5-3 طراحي يا اصلاح سازههاي تحت حفاظت 29

5-3-1 پيوستگي الكتريكي 29

5-3-2 پوشش هاي حفاظتي 29

 

5-3-3 ايزوله كردن الكتريكي30

5-3-4 تمهيدات لازم براي آزمايش 31

5-4 سيستم حفاظت كاتدي با آندهاي فدا شونده 31

5-4-1 كليات 31

5-4-2 طراحي آندهاي فدا شونده 32

5-4-3 جنس آند 34

5-5 سيستم حفاظت كاتدي با اعمال جريان 38

5-5-1 كليات 38

5-5-2 آندها و بسترهاي زميني در سيستم حفاظت كاتدي با اعمال جريان 38

5-5-3 منابع تأمين برق 41

5-5-4 دستگاه هاي مبدل يك سوكننده42

5-5-5 تجهيزات كنترل 42

5-5-6 تأمين برق واحدهاي مبدل يك سوكننده 45

5-6 مقايسه سيستم هاي مختلف حفاظت كاتدي 46

5-7 ملاحظات ويژه47

5-7-1 آثار ثانويه حفاظت كاتدي 47

5-7-2 تأثير جريان هاي سرگردان ناشي از سيستم حفاظت كاتدي 48

5-7-3 اجتناب از صدمات ناشي از ولتاژهاي اضافي 48

5-7-4 آثار جريان متناوب(a.c)روي سيستم هاي حفاظت كاتدي 52

5-8 آزمايش ها 52

6- حفاظت كاتدي سازه هاي مدفون53

6-1 كليات 53

6-1-1 عوامل موثر در طراحي 53

6-1-2 سيستم آندهاي فدا شونده 54

6-1-3 سيستم با اعمال جريان 54

6-2 خطوط لوله 55

6-2-1 آماده سازي سازه 55

 

6-2-2 كاربرد حفاظت كاتدي 60

6-2-3 ملاحظات ويژه62

6-3 كابل ها64

6-3-1 كليات 64

6-3-2 آماده سازي سازه 65

6-3-3 كاربرد حفاظت كاتدي 65

6-4 كف مخازن فلزي و سازه هاي مشابه 66

6-4-1 كليات 66

6-4-2 آماده سازي سازه 66

6-4-3 اجراي حفاظت كاتدي 66

6-4-4 ملاحظات ويژه67

6-5 سازه هاي مدفون در مجاورت سيستم هاي ريلي با برق يك سو 67

7- سازه هاي غوطه ور (غير از كاربردهاي دريايي) 71

7-1 كليات 71

7-1-1 آماده سازي سازه 71

7-1-2 كاربرد حفاظت كاتدي 72

7-1-3 آثار تداخلي سازه با كشتي ها 75

8- حفاظت سطوح داخلي تجهيزات صنعتي حاوي الكتروليت 76

8-1 كليات 76

8-1-1 عوامل مؤثر در طراحي76

8-1-2 آندهاي فدا شونده 76

8-1-3 سيستم هاي با اعمال جريان 77

8-1-4 ارزيابي ميزان حفاظت 77

8-2 مخازن 78

8-2-1 مخازن آب 78

8-2-2 مخازن ذخيره مواد شيميايي 78

8-3 سيستم هاي آب چرخشي79

8-3-1 كليات 79

8-3-2 مبدل هاي حرارتي (لوله و پوسته ) 80

8-3-3 خنك كنندههاي جعبه اي 82

8-4 ساير تجهيزات صنعتي 83

9- آزمايش ها و رفع تداخل حفاظت كاتدي 84

9-1 كليات 84

9-2 سازه هاي مدفون 84

9-2-1 آزمايش هاي خوردگي تداخلي 84

9-2-2 معيارهاي محدود سازي خوردگي تداخلي87

9-2-3 طراحي سيستم حفاظت كاتدي براي به حداقل رساندن خوردگي تداخلي 88

9-2-4 تمهيدات لازم براي كاهش خوردگي تداخلي 90

9-2-5 ملاحظات ويژه 92

9-3 اسكله ها و كشتي ها : خوردگي تداخلي در پايانه هاي دريايي و رودخانه اي 93

10- اندازه گيري هاي الكتريكي 94

10-1 كليات 94

10-2 اندازه گيري پتانسيل : دستگاههاي اندازه گيري 94

10-2-1 الكترودهاي مرجع 94

10-2-2 پتانسيل هاي الكترود مرجع 97

10-2-3 ولت مترها 97

10-2-4 پتانسيومترها 98

10-2-5 ثبت كننده ها و دستگاه هاي ذخيره داده ها100

10-3 روش هاي اندازه گيري پتانسيل 100

10-3-1 كليات 100

10-3-2 سازه هاي مدفون 100

10-3-3 سازه هاي غوطه ور 103

10-4 اندازه گيري جريان مستقيم 104

10-4-1 كليات 104

10-4-2 اندازه گيري جريان مستقيم در سيستم با اعمال جريان 104

10-4-3 اندازه گيري جريان مستقيم در مدارهاي با ولتاژ بسيار پايين (سيستم آند فدا شونده)104

10-4-4 مدار آمپرمتر بامقاومت صفر 105

10-4-5 اندازه گيري جريان الكتريكي خط لوله 106

10-4-6 آمپرمترهاي حلقوي 107

10-5 اندازه گيري مقاومت 108

10-5-1 اندازه گيري مقاومت الكترود زميني و مقاومت خاك 108

10-5-2 تعيين مقاومت مورد نياز براي يك اتصال 109

10-5-3 پيوستگي الكتريكي سازه 109

10-6 آزمايش هاي لازم براي طراحي حفاظت كاتدي براي سازه هاي مدفون يا غوطه ور 110

10-6-1 نمونه هاي خاك و آب 110

10-6-2 مقاومت الكتريكي خاك110

10-6-3 بررسي هاي پتانسيل طبيعي سازه به الكتروليت 111

10-6-4 جريان هاي الكتريكي سرگر دان 112

10-6-5 آزمايش هاي پيوستگي الكتريكي 112

10-7 بررسي هاي ويژه 112

10-7-1 كليات 112

10-7-2 روش پيرسون 112

10-7-3 روش تضعيف جريان 113

10-7-4 اندازه گيري پتانسيل در فواصل كوتاه 113

11- راه اندازي، بهره برداري و نگهداري 114

11-1 كليات 114

11-2 آزمايش هاي هنگام راه اندازي 114

11-2-1 كليات 114

11-2-2 سازه هاي مدفون 115

 

11-2-3 سازههاي غوطه ور ثابت 115

11-2-4 حفاظت داخلي تأسيسات116

11-3 بهره برداري و نگهداري 116

11-3-1 كليات 116

11-3-2 نگهداري سيستم هاي حفاظت كاتدي با آندهاي فدا شونده 116

11-3-3 نگهداري سيستم هاي حفاظت كاتدي با اعمال جريان 117

11-4 بهره برداري و نگهداري سازه هاي مدفون 120

11-4-1 سيستم حفاظت كاتدي با آندهاي فدا شونده120

11-4-2 سيستم حفاظت كاتدي با اعمال جريان 120

11-5 بهره برداري و نگهداري سازههاي غوطه ور 121

11-5-1 سيستم حفاظت كاتدي با آندهاي فدا شونده121

11-5-2 سيستم حفاظت كاتدي با اعمال جريان 122

11-6 بهره برداري و نگهداري از سيستم حفاظت داخلي تأسيسات 123

11-6-1 سيستم حفاظت كاتدي با آندهاي فدا شونده123

11-6-2 سيستم حفاظت كاتدي با اعمال جريان 123

12- ايمني 125

12-1 كليات 125

12-2 استانداردها و آيين نامه هاي قابل اجرا 125

12-3 خطرات ناشي از شوك هاي الكتريكي 125

12-3-1 كليات 125

12-3-2 سيستم حفاظت كاتدي بر روي سازه هاي مدفون 126

12-3-3 ملاحظات ايمني سازه هاي غوطه ور 126

12-3-4 ملاحظات ايمني براي حفاظت داخلي 127

12-4 معايب سيستم الكتريكي در رابطه با اتصالات غير عمدي يا اصلاحي 127

12-5 ولتاژ و جريان هاي متناوب القايي 127

12-6 تصاعد گازهاي خطرناك 128

12-6-1 تصاعد هيدروژن 128

12-6-2 تصاعد گاز كلر 129

12-7 نصب سيستم حفاظت كاتدي در مناطق خطرناك 129

12-7-1 كليات 129

12-7-2 پيوستگي الكتريكي 130

12-7-3 اتصالات جداكننده (اتصالات عايقي) 130

12-7-4 اتصال كوتاه برقي بين نقاط با پتانسيل هاي مختلف 130

12-7-5 قطع اتصال الكتريكي، جدا شدن يا شكست لوله هاي حفاظت شده130

12-7-6 تجهيزات برقي 131

12-7-7 وسايل آزمايش 131

12-7-8 آندهاي داخل تجهيزات 131

12-7-9 آندهاي فدا شونده 131

12-7-10 نصب راهنما جهت پرسنل 131پيوست - تعيين اندازهpH و پتانسيل احيا 132

1- تعيين اندازهpH 132

پتانسيل احيا

 

 

قیمت : 10,000 تومان